ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชสำนัก

 

 

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
ในพื้นที่โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์จุฑามาส สุวัฒนภักดี  เข้าร่วมโครงการ

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี และ ในพื้นที่ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์อนุกูล  รัตนาวิบูลย์  เข้าร่วมโครงการ

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ 22 ธันวาคม 2556
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงทิตยารัตน์  แตงทอง เข้าร่วมโครงการ

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2556
ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงผกายวรรณ  ไทยเกิด เข้าร่วมโครงการ

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2556
ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง รองศาสตราจารย์ลลิดา  เกษมสุวรรณ และ แพทย์หญิงทศพร  อัจฉราเจริญยิ่ง เข้าร่วม

         ออกหน่วยแพทย์โครงการเคลื่อนที่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ
 
      ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ 
 
 
วันที่  ๓๑  มกราคม - ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย

        

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง   รองศาสตราจารย์ลลิดา  เกษมสุวรรณ และ แพทย์หญิงฉัตรสุดา  นามวิบูลย์
ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2556
ในพื้นที่ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองไผ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
และในพื้นที่ ณ หอประชุมโรงเรียนวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงพัชร์พีรญา  สังขโบสถ์    เข้าร่วมโครงการ

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน 2556
ในพื้นที่ อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  และอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงศิวพร  เกียรติธนะบำรุง

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2556
ในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง  แพทย์หญิงสุภาวดี  ศิริมาตย์

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง   นายแพทย์พนัส   บิณศิรวานิช

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงฉัตรสุดา  นามวิบูลย์

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ 27 มิถุนายน 2556
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงรุ่งทิวา  บุญยงค์

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556
ในพื้นที่ ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

     

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงสุภาวดี  ศิริมาตย์

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ 22  เมษายน 2556 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และวันที่ 24 เมษายน 2556 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง นายแพทย์โสภณ  ถิรกิจไพโรจน์

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ 6-8 มีนาคม 2556
ในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงรุ่งทิวา  บุญยงค์ เข้าร่วมโครงการ

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556
ในพื้นที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
และ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงสุภาวดี  ศิริมาตย์  เข้าร่วมโครงการ

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556
ในพื้นที่อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง รองศาสตราจารย์ลลิดา  เกษมสุวรรณ และ แพทย์หญิงฉัตรสุดา นามวิบูลย์

        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ในพื้นที่ ณ  โรงเรียนแม่แจ่ม  อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
        
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  รองศาสตราจารย์ลลิดา  เกษมสุวรรณ   เข้าร่วมโครงการ
        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร  ระหว่างวันที่
๒๙-๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ  หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง  จังหวัดระนอง
        
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์พนัส   บิณศิรวานิช
        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
ระหว่างวันที่  18-19  ตุลาคม 2555 
ในพื้นที่ ณ  หอประชุมอำเภอซานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
และ  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
       
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้ส่ง  นายแพทย์ไพโรจน์  ถิรไพโรจน์ 
ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2555
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ส่ง แพทย์หญิงกัลยลักษณ์ คชวงษ์ เข้าร่วมโครงการ

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
ในวันที่ 17 กันยายน 2555
ในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ส่ง แพทย์หญิงปิยะรัตน์  พูตระกูล เข้าร่วมโครงการ

        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่ 30-31  สิงหาคม 2555 
ในพื้นที่โรงเรียนดงหลวงวิทยา  อำเภอดงหวง จังหวัด มุกดาหาร 
และ โรงเรียนวังยางวิทยาคม  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 
         
 
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอส่ง  แพทยหญิงกรภัทร์ เอกิจกตาจิต   เข้าร่วม
 
 
        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555 
พื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 
        
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอส่ง  แพทย์หญิงวิยกาญจน์  เกตุแก้ว  เข้าร่วม
        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
 
 
ในวันอาทิตย์ที่  17  มิถุนายน 2555  ในพื้นที่โรงเยนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  ตำบลหนองปลิง 
อำเภอนิคม น้ำอูน  จังหวัดสกลนคร  
        
 
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  ผศ.วิชิต ชีวเรืองโรจน์  ไปร่วมโครงการ  
        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแ
ละพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
ระหว่างวันที่ 22-24  พฤษภาคม 2555 
ในพื้นที่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงามวิทยาคม  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง 
และโรงเรียนบ้านไผ่ย้อย  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
         
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์ผดุงรัฐ  เฮงเจริญ  ไปร่วมออกหน่วย
        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
ระหว่างวันที่ 10-12   พฤษภาคม   2555  
ในพื้นที่โรงเรียนบ้านตอน  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
และโรงเรียนบ้านนาบัวิทยา จังหวัดพิษณุโลก 
        
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ขอส่ง  แพทย์หญิงสาธิตา  สุรเกียรติชานุกุล  ไปร่วมออกหน่วย
        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่  24-27  เมษายน  2555 
ในพื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ  จังหวัดสกลนคร ตำบลพังขว้าง  อ.สกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 
และอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนกมลาไสย อ.จังหวัดกาฬสินธุ์  
         
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ขอส่ง   แพทย์หญิงกัลยลักษณ์  คชวงษ์ เข้าร่วมปฏิบัติงาน
        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
ระหว่างวันที่  4-5  เมษายน 2555 
ในพื้นที่หอปะรชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่นอ้ง  อ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี
 
  
        ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ขอส่ง แพทย์หญิงวิยกาญจน์  เกตุแก้ว  เข้าร่วมปฏิบัติงาน
        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชท่านให้แก่ราษฎร
ให้แก่ราษฎร  
ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2555  
ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย
จังหวัดพังงา  และหอประชุมช้างเผือก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  จังหวัดกระบี่  
        
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ขอส่ง   นายแพทย์ผดุงรัฐ  เฮงเจริญ   เข้าร่วมปฏิบ้ติงานฯ
 
        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชท่านให้แก่ราษฎร
วันที่ 27-29  มกราคม 2555 
 
 
ในพื้นที่ลานกาแฟดอยช้าง  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  และในพื้นที่จังหวัดพะเยา

        

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง รองศาสตราจารย์ลลิดา  เกษมสุวรรณ  ไปร่วมออกหน่วย
         ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานความช่วยเหลือ
ให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่ 20-23  ธันวาคม 2555 
ในพื้นที่โรงเรียนบ้านเปียงหลวง  จังหวัดเชียงใหม่
        
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  รองศาสตราจารย์ลลิดา  เกษมสุวรรณ  เข้าร่วมอบรม
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับโครงการพระดาบสสัญจร
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
และองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 
ในวันที่ 21-23 มกราคม 2555

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง นายแพทย์จีรยุทธ  อวยพรเจริญผล เข้าร่วมปฏิบัติงาน

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ราษฎร

วันที่ 13 ตุลาคม 2554

ในพื้นที่วัดเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง นายแพทย์พลพงศ์ ชยางศุ เข้าร่วมโครงการ

        ออกหน่วยแพทย์โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
 
 
วันอาทิตย์ที่  9  ตุลาคม  2554 
 
ในพื้นที่หอประชุม อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี 
         
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง แพทย์หญิงเนาวรัตน์  ตั้งบำรุงธรรม  ไปร่วมออกหน่วย
        ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่  9-10  กันยายน 2554 
ในพื้นที่ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลแสนตุ้ง  อ.เขาสมิง จ.ตราด
 
        
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงจิรพร   สุวรรณสัญญา   ไปร่วมออกหน่วย
        ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่  29-30  กรกฎาคม  2554 
ในพื้นที่โรงเรียนห้วยบง  ตำบลส้อมป่อย  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
        
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์จีระยุทธ  อวยพรจริญผล  ไปร่วมออกหน่วย
 
       ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
ให้แก่ราษฎร์  ในวันที่  3  มิถุนายน  2554  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก   
       ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงนวรัตน์  อภิรักษ์กิตติกุล   เข้าร่วมปฏิบัติงาน
       ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร  
ระหว่างวันที่ 25-27  พฤษภาคม 2554 อำเภอท่าบ่อ   จังหวัด หนองคาย
และอำเภอโว่พิสัย  จังหวัด บึงกาฬ 
      
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงเนาวรัตน์  ตั้งบำรุงธรรม  เข้าร่วมปฏิบัติงาน
       ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยหลือ
และพิธิมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่  8-10  เมษายน  2554 
ณ   ศาลากลางจังหวัดสตูล  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล
       
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์วิชิต  ชีวเรืองโรจน์  เข้าร่วมปฏิบัติงาน
        ออกหน่วยแพทย์พระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน  ให้แก่ราษฎร 
ในวันที่16-17  มีนาคม  2554  
ณ  โรงเรียนควนขนุน  ตำบลควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
และโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
       
 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์วิชิต  ชีวเรืองโรจน์  เข้าร่วมปฏิบัติงาน
       ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
และมอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่  23-24  กุมภาพันธ์  2554  
ณ  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์  ทันตแพทย์ เภสัชกรจังหวัดน่าน
       
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์ภูริช  ประณีตวตกุล  เข้าร่วมปฏิบัติงาน
      ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่  27-28  กุมภาพันธ์ 2554 
พื่นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
      
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงชิษณุภา  ภิญโญญาง เข้าร่วมปฏิบัติงาน
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
       ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่  25-26  มกราคม  2554  
ณ  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อำเภอกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  จังหวัดราชบุรี
       
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง นายแพทย์จิรยุทธ  อวยพรเจริญผล  เข้าร่วมปฏิบัติงาน
      ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร  ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม  2553   พื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  และหอปะรชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์   จังหวัดศีรษะเกษ
      
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  ชีวเรืองโรจน์  เข้าร่วมปฏิบัติงาน
       ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่ 26-28  พฤศจิกายน 2553 
พื้นที่โรงเรียนบ้านต้าตลาด  อ.ขุนตาล  จ.เชียงรายและโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
       
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  รศ.ลลิดา  เกษมสุวรรณ   เข้าร่วมปฏิบัติงาน

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร

ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553

ในพื้นที่โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง นายแพทย์ไพฑูรย์  เติมรัตนกุล   เข้าร่วมปฏิบัติงาน

       ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
วันพุธที่  6  ตุลาคม2553 
พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและตะวันออก  จังหวัดชลบุรี 
       
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นาแพทย์นัทพล  ธรรมสิทธิ์บูรณ์
        ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่  3-5 กันยายน 2553 
พื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา  อ.สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 
 
และหอประชุมโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์ณัฐพงษ์  นามจัด
 
       ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2553 
ในพื้นที่ว่าการอำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์และหอประชุมโรงเรียนมะปรางศึกษา
อ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
      
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  ชีวเรืองโรจน์ ไปร่วมปฏิบัติงาน

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร

ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

       โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่ 14-15  กรกฎาคม  2553  

        ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงจักรวิดา  โกษาคาร

        
           โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ในวันที่  1 กรกฎาคม  2553 
พื้นที่ตำบลตลาดกรวด  จังหวัดอ่างทอง 
          ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์ธรณิศ  ลิมปกรณ์กุล  ไปร่วมปฏิบัติงาน
            โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
วันที่  19-21 กุมภาพันธ์ 2553 
 
พื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูกระดึง  อ.ภูระดึง  จ.เลย และโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี  
          
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงสุภาภรณ์  บุญชิต  ไปร่วมปฏิบัติงาน 
 
             โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
วันที่ 14-15มกราคม 2553 
พื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์  จังหวัดปราจีนบุรี  
และหอประชุมที่ว่าการอำเภอ ตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว
             
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์ปวิน  นำธวัช  ไปร่วมปฏิบัติงาน
              โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
วันที่26-30  ธันวาคม 2552 
ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร
             
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  ชีวเรืองโรจน์
              โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2552 
โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี  
 
และโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี
 
               ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง แพทย์หญิงสุภาภรณ์  บุญชิต  ไปร่วมปฏิบัติงาน
               โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
วันที่ 16  พฤศจิกายน 2552 
 
ณ  วัดเชิงราก   อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 
                
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์ปวิน  นำธวัช  และแพทย์หญิงจักรวิดา โกษาคาร  ไปร่วมปฏิบัติงาน
                โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร
วันที่ 31 ตุลาคม 2552  และวันที่  1-2  พฤศจิกายน 2552  
 
พื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48  พรรษา
อ.ลำพูน  จ.ลำพูน  และโรงเรียนเมืองปานวิทยา  อ.เมืองปาน  จังหวัดลำปาง

 
               
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์ณัฐพงษ์  นามจัด  ไปร่วมปฏิบัติงาน

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร

ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552

ในพื้นที่โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร ระหว่าง

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552

ณ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนบ้านวังแคน อำเภอมัญจาคิรี จังหวัดขอนแก่น

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงจักรวิดา โกษาคาร  และ นายแพทย์ปวิน  นำธวัช ไปร่วมปฏิบัติงาน