แพทย์ประจำบ้านปี 2559

                        

               ชื่อ-สกุล     พญ.นรินธร  ศักดิ์ศรียุทธนา                                

               สถานที่ทำงานปัจจุบัน      ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา                

                                                       คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี่     

                                                                                                      

                                                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                          

       ชื่อ-สกุล         พญ.นวลวรรณ พฤทธิพันธุ์                      

       สถานที่ทำงานปัจจุบัน     เรียนต่อหลักสูตร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้
                                             รพ.รามาธิบดี

                            -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

                                                                                          

          ชื่อ-สกุล            พญ.สลิลวี ศิระวิศิษฎ์พร                      

          สถานที่ทำงานปัจจุบัน    สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
                                                

 

                                                                                                                                                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       ชื่อ-สกุล     นพ.ยอดยิ่ง เอี่ยมสุดใจ                           

       สถานที่ทำงานปัจจุบัน    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาล้ยเทตคโนโลยีสุรนารี    

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

             ชื่อ-สกุล    พญ.เกศธิดา ปลูกรักษ์                            

               สถานที่ทำงานปัจจุบัน    โรงพยาบาลอ่างทอง
                                 -

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                            

                  ชื่อ-สกุล       พญ.วิภา รัตน์ มาภักดี                             

                   สถานที่ทำงานปัจจุบัน   โรงพยาบาลบ้านแพ้ว               

                                                                                                             

                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------