ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์
Asst.Prof.Chai Euswas
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Rhinology, Head and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : อนุมัติมัตร
CV : เอกสารแนบ
 
alt
อ.นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร
Boonsam Roongpuvapaht, M.D.
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery, Rhinology
วุฒิการศึกษา อนุมัติบัตร(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
ผศ.นพ.ภูริช ประณีตวตกุล
Asst.Prof. Phurich Praneetvatakul
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Laryngology, Swollowing, Otology, Rhinology, Heand and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : อนุมัติมัตร
 
ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
Asst.Prof.Thongchai Bhongmakapat
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : มะเร็ง หู คอ จมูก  การผ่าตัดหูชั้นกลาง Osticuloplasty  การผ่าตัดไซนัส Skull base
วุฒิการศึกษา : ว.ว. โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา
 
รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
Assoc.Prof.Chanchai  Jariengprasert
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : โสตประสาทวิทยา   การฝังเข็ม   Otoneuro
วุฒิการศึกษา : ว.ว. ประสาทวิทยา
CV : เอกสารแนบ
E-mail : chanchai.jar@mahidol.ac.th,
 
รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
Assoc.Prof.Jumroon Tungkeeratichai,M.D.
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษFacial Plastic and Reconstructive Surgery, Sleep apnea, Head and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
รศ.นพ.เฉลิมชัย ชินตระการ
Assoc.Prof.Chalermchai Chintrakarn
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Head and Neck Surgery,  Facial Plastic and Reconstructive Surgery
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า)
 
ผศ.พญ.กังสดาล ตันจรารักษ์
Asst.Prof.Kangsadarn Tanjararak
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery,Rhinology
วุฒิารศึกษา ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อ.พญ.เนาวรัตน์ ตั้งบำรุงธรรม
Navarat Tangbumrungtham, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck surgery, Rhinology
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อ.พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล
Navarat Apirakkittikul, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : General ENT, Sleep apnea
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อ.นพ.พนัส บิณศิรวานิช
Panus Binsirawanich, M.D.
ตำแหน่ง : ประธานทีมนำทางคลินิก
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
 
alt
อ.พญ.ศิวะพร เกียรติธนะบำรุง
Sivaporn Kiatthanabumrung, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Otology, Otonuerology, Cochlear Implant
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
อ.พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์
Tosapohn Wisupagan, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Otology, Otonuerology, Cochlear Implant
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสสิกวิทยา)
 
alt
ผศ.ดร.อลงกต เอมะสิทธิ์
Asst.Prof. Dr. Alongkot Emasithi
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Vestibular rehabilitation
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Physical Therapy)
 
alt
อาจารย์ นายแพทย์คณิต เต็มไตรรัตน์
Kanit Temtrirath, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : General ENT
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อ.พญ.นิลเนตร  มหัทธนารักษ์
Nilnetre Mahathanaruk, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Laryngology, Swollowing, Otology, Rhinology, Heand Nd Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
CV : เอกสารแนบ
 
alt
อาจารย์ แพทย์หญิงนวลวรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์
Nualwan Leelapatharaphan, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Facail Plastic and Reconstructive Surgery, Pediatric Otolaryngology
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า)
CV : เอกสารแนบ
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250