แพทย์ประจำบ้านปี 2558

                        

               ชื่อ-สกุล     พญ.ทศพร  วิศุภกาญจน์                                  

               สถานที่ทำงานปัจจุบัน      ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา                

                                                       คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี่     

                                                                                                      

                                                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                          

       ชื่อ-สกุล         พญ.พัชร์พีรญา  สัขขโบสถ์                           

       สถานที่ทำงานปัจจุบัน     โรงพยาบาลบ้านหมี่

                            -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

                                                                                          

          ชื่อ-สกุล        พญ.จุฑามาส  สุวัฒนาภักดี                                   

          สถานที่ทำงานปัจจุบัน    ศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา โรคจมูกและภูมิแพ้
                                                 ( Fellowship in Rhinology & Allergy ) ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

                                                                                                                                                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                           

            ชื่อ-สกุล       พญ.ผกายวรรณ   ไทยเกิด                                   

            สถานที่ทำงานปัจจุบัน  เรียนต่อหลักศุตรตจ่อยอด รพ . พระมงกุฏ         

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

                                                                                           

               ชื่อ-สกุล     นพ.อนุกูล  รัตนาวิบูลย์                               

               สถานที่ทำงานปัจจุบัน          โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา
                                 -

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                            

                  ชื่อ-สกุล       พญ.ทิตยารัตน์  แตงทอง                                  

                   สถานที่ทำงานปัจจุบัน   โรงพยาบาลชัยนาทนเรนธร                   

                                                                                                             

                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------