You are here

ตารางแพทย์ลงตรวจ (Premium Clinic)

 

 

วันจันทร์

     
 

นพ. ธีระศักดิ์

แก้วอมตวงศ์

10.00 น. - 12.00 น.

ปอด

 

รศ.นพ. จันทร์ชัย

เจรียงประเสริฐ

08.00 น. - 10.00 น.

ประสาทวิทยา

 

นพ. ฆนัท

ครุฑกุล

10.00 น. - 12.00 น.

โภชนาการ / ลดน้ำหนัก

 

รศ.นพ. สรณ

บุญใบชัยพฤกษ์

13.30 น. - 16.00 น.

ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 

ผศ.นพ. ครรชิต

ลิขิตธนสมบัติ

14.00 น. - 16.00 น.

ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 

ศ.นพ. ศุภชัย

ถนอมทรัพย์

10.00 น. - 12.00 น.

ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 

วันอังคาร

     
 

นพ. ทศพล

ลิ้มพิจารณ์กิจ

08.30 น. - 11.30 น.

ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 

ศ.นพ. ปิยะมิตร

ศรีธรา

13.30 น. - 16.00 น.

ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 

ผศ.นพ. พงศ์อมร

บุนนาค

09.00 น. - 11.00 น.

เบาหวาน / ไทรอยด์

 

นพ. จรุงไทย

เดชเทวพร

09.30 น. - 12.00 น.

ประสาทวิทยา

 

นพ. ฆนัท

ครุฑกุล

10.00 น. - 12.00 น.

โภชนาการ / ลดน้ำหนัก

 

พญ. ดรุณีวัลย์

วโรดมวิจิตร

13.00 น. - 14.00 น.

โภชนาการ / ลดน้ำหนัก

 

ศ.นพ. สุรัตน์

โคมินทร์

13.00 น. - 16.00 น.

โภชนาการ / ลดน้ำหนัก

 

นพ. ปริญญา

ลีลายนะ

10.30 น. - 12.00 น.

ศัลยกรรมทรวงอก

 

วันพุธ

     
 

รศ.นพ. สุชาต

ไชยโรจน์

09.00 น. - 15.00 น.

ศัลยกรรมทรวงอก

 

นพ. สยาม

ค้าเจริญ

09.30 น. - 12.00 น.

ศัลยกรรมทรวงอก

 

รศ.นพ. ภาวิทย์

เพียรวิจิตร

13.30 น. - 16.00 น.

ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 

พญ. ชุตินธร

ศรีพระประแดง

08.00 น. - 09.00 น.

เบาหวาน / ไทรอยด์

 

วันพฤหัสบดี

     
 

ผศ.พญ. วัลยา

จงเจริญประเสริฐ

08.00 น. - 12.00 น.

เบาหวาน / ไทรอยด์

 

ผศ.พญ. ฉัตรประอร

งามอุโฆษ

09.00 น. - 11.00 น.  ** สัปดาห์ที่ 2,4**

เบาหวาน / ไทรอยด์

 

ศ.นพ. ชัชลิต

รัตรสาร

09.00 น. - 11.00 น.

เบาหวาน / ไทรอยด์

 

ศ.นพ. บุญส่ง

องค์พิพัฒนกุล

09.00 น. - 10.00 น.

เบาหวาน / ไทรอยด์

 

พญ. สิรินทร์

อภิญาววัสดิ์

13.30 น. - 15.00 น.

ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 

รศ.นพ. สรณ

บุญใบชัยพฤกษ์

10.00 น. - 12.00 น.

ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 

นพ. ปริญญา

คุณาวุฒิ

09.00 น. - 12.00 น.

ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 

นพ. สุวาณิช

เตรียมชาญชูชัย

14.00 น. - 16.00 น.

ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 

นพ. ปริย

พรรณเชษฐ์

16.00 น. - 18.00 น.

โภชนาการ / ลดน้ำหนัก

 

นพ. ฆนัท

ครุฑกุล

16.30 น. - 18.00 น.

โภชนาการ / ลดน้ำหนัก

 

วันศุกร์

     
 

นพ. วิรัช

ตั้งสุจริตวิจิตร

08.00 น. - 10.00 น.

ปอด

 

พญ. ทิชา

ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

08.30 น. - 10.00 น.

ภูมิแพ้

 

ศ.นพ. จุมพล

วิลาศรัศมี

09.30 น. - 10.00 น.

ศัลยกรรมหลอดเลือด

 

ศ.นพ. ชัชลิต

รัตรสาร

09.00 น. - 11.00 น.

เบาหวาน / ไทรอยด์

 

ศ.นพ. สมนึก

ดำรงกิจชัยพร

10.30 น. - 12.00 น.

ไต

 

พญ. รัชนี

แซ่ลี้

13.00 น. - 16.00 น.

ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 

นพ. สุวาณิช

เตรียมชาญชูชัย

13.00 น. - 15.00 น.

ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 

วันเสาร์

     
 

นพ. ฆนัท

ครุฑกุล

09.30 น. - 15.00 น.

โภชนาการ / ลดน้ำหนัก

 

นพ. ปริย

พรรณเชษฐ์

10.00 น. - 12.00 น.

โภชนาการ / ลดน้ำหนัก

 

**หมายเหตุ**

ตารางแพทย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามและ นัดหมายได้ที่    Premium Clinic  02-201-2211   ประชาสัมพันธ์  02-201-1091 ถึง 3

 

ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม
CVMC.mahidol.ac.th
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ ทุกวัน 8.00 - 20.00 น.
โทรศัพท์ 02-201-2211  โทรสาร 02-201-2698