Download เอกสาร
เกณฑ์ มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ ความเสี่ยงและความปลอดภัย
 

 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร...

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768