คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน Advanced HA

 คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน Advanced HA คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน Advanced HA
คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน Advanced HAคณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน Advanced HA คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน Advanced HAคณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน Advanced HA
                                         

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advance HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  การจัดการความรู้ด้านคุณภาพ  (ดูทั้งหมด)
  การจัดการความรู้ด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย  (ดูทั้งหมด)
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

 

 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร...

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768