Corporate Communication

You are here

หน่วยติดต่อสอบถาม

หน่วยติดต่อสอบถาม มีหน้าที่ให้บริการตอบข้อซักถามข้อมูลของผู้มารับบริการทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการทางการแพทย์ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ให้บริการข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดขึ้น
 • ให้บริการข้อมูลเรื่องทั่วไป อาทิเช่น สถานที่ภายในและ ภายนอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เส้นทางการมาโรงพยาบาลรามาธิบดี สายรถเมล์ ที่พักใกล้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ห้างสรรพสินค้า และอื่น ๆ
 • ให้บริการค้นหาหมายเลข HN
 • ให้บริการสอบถาม วัน เวลา นัดหมายแผนกตรวจของคนไข้
 • ให้บริการค้นหารายชื่อผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริการค้นหารายชื่อบุคลากรภายในคณะฯ
 • ให้บริการข้อมูลชาวต่างชาติ
 • ให้บริการลงทะเบียน Rama Appointment
 • ให้บริการประทับตราบัตรจอดรถ
 • ลงบันทึกสถิติการปฏิบัติงาน เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของผู้มารับบริการ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานสื่อสารองค์กร

หน่วยติดต่อสอบถาม เปิดให้บริการ 3 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ

จุดบริการอาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 1
 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00-20.00 น.
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00-15.00 น.
จุดบริการอาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 2
 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00-15.00 น. (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ)
จุดบริการอาคาร 4 ชั้น 1
 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00-19.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 07.00-12.00 น. วันอาทิตย์ ปิดบริการ
อลิษา  เสมเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
พรรณี  นิ่มเกตุ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธันญาภรณ์  ปะมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
มะลิวัลย์  แสงห้าว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อาภา  สีโสฬสสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อรอุมา  ตั้งต่อนิรันดร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
งานสื่อสารองค์กร อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1514, 02-201-1723   โทรสาร 02-201-2127