โครงการ พัฒนาบุคลากรและการทำงานเป็นทีม

   

โครงการ “พัฒนาบุคลากรและการทำงานเป็นทีม”

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2556   ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี