มอบรางวัลที่ภาควิชาฯ

นักศึกษารับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยจาก ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน