ศ.นพ.วินิต มอบรางวัล นศพ.

คณบดีมอบโล่รางวัล แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3  รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน

ที่ชนะเลิศ  รองอันดับ 1  และรองอันดับ 2  จากการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์  ในพิธีไหว้ครู

วันที่ 27 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุม อารี วัลยะเสวี

  
 
 

รางวัลชนะเลิศ    กลุ่ม อุบลรัตน์ 2
 

รองชนะเลิศ อันดับ 1   กลุ่ม ด่านซ้าย
 

รองชนะเลิศ อันดับ 2   กลุ่ม กุฉินารายณ์