ภาพการเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

ารเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 การประชุมวิชาการประจำปี 2556