ภาพกิจกรรมปี 2559

ภาพกิจกรรมปี 2559

รูปภาพกิจกรรม วันที่
เสวนา เรื่อง “Deans PARTIEs” 10 สิงหาคม 2559
โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 5 สิงหาคม 2559
Facility Round โรงพยาบาลคลองขลุง 4-5 สิงหาคม 2559
ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง 3-5 สิงหาคม 2559
การประชุมระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเขตบริการสุขภาพที่ 6 22 กรกฎาคม 2559 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 28-29 มิถุนายน 2559 
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์แพทย์ และอาจารย์พิเศษในโรงพยาบาลชุมชน 27 มิถุนายน 2559
การดำเนินงานพัฒนาทีมงานภายใต้โครงการ Community Engagement 20-22 มิถุนายน 2559
การสัมมนาโครงการการพัฒนาทีมงาน Health Again 20-22 มิถุนายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับ ผอ.รพ. หัวหน้าฝ่ายฯ ของ รพช. และ extern หาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของ รพช. 7-8 มิถุนายน 2559 
Workshop LDC5 ครั้งที่ 2 25-26 พฤษภาคม 2559
Workshop LDC5 ครั้งที่ 1 25-27 เมษายน 2559
การประชุมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้หลักสูตรเวชศาสตร์ชุมชน 22 เมษายน 2559
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) 20 เมษายน 2559
งานมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส 18 เมษายน 2559
คำขอบคุณจากนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 46 7 เมษายน 2559
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านคณบดี 13 มกราคม 2559