นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ และการนำเสนอโปสเตอร์กลุ่ม ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ  และนำเสนอโปสเตอร์