การประชุมเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพด้านนโยบายสาธารณสุข

ารประชุมเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพด้านนโยบายสาธารณสุข
เรื่อง การสร้าง Health Policy Leadership 
ในคณะแพทยศาสตร์ไทย 
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2555  เวลา 13.00-17.00 น.ห้อง 910