การทำข้อตกลงการปฎิบัติ ปีงบประมาณ 2557

ท่านคณบดี และทีมผู้บริหารร่วมประชุมกับคณาจารย์ภาควิชาฯ

เรื่อง การทำข้อตกลงการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557

วันที่ 8 มกราคม 2557