รางวัลโครงการส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อสังคม โครงการจิตอาสาต้นแบบยอดเยี่ยมด้านวิชาการ ระดับอุดมศึกษา

 
โครงการฝึกพูดเด็กพิการบ้านนทภูมิสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อสังคม โครงการจิตอาสาต้นแบบยอดเยี่ยม
ด้านวิชาการ ระดับอุดมศึกษา
ประจำปี 2557