รางวัลคณะทำงานประเภทดี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ
ได้รับรางวัลคณะทำงานประเภทดี
ประจำปี 2554