You are here

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิจัย

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี มกราภิรมย์
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์
เรื่อง การเปรียบเทียบวัสดุสำหรับเครื่องมือประเมินเสียงสั่นพ้องในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
ในการประชุมวิชาการสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก