You are here

รางวัลThe Outstanding Contribution Award 2017

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา ทรรทรานนท์
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล
The Outstanding Contribution Award 2017
จัดโดย Asia Pacific Society of Speech , Language and Hearing
ซึ่งจัดขึ้นที่ International University of Health and Welfare