You are here

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ ลีนะนิธิ

 

นางสาวชุติมา รุ่งวรรณรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559
ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ ลีนะนิธิ
โดยจะเข้ารับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย