You are here

ผลงานเรื่อง ฉันจะรักเธอ I love you ได้รางวัล เรื่องเล่าเร้าใจ

 
ผลงานเรื่อง ฉันจะรักเธอ I love you ของนายปฎิิพันธ์ อนุรักษ์ธรรม ได้รางวัล เรื่องเล่าเร้าใจ
ในงานมหกรรมคุณภาพ(Quality Conference) ครั้งที่22 ประจำปี 2558
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com