You are here

กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา2560

 
อาจารย์กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา
ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ประจำปีการศึกษา 2560