โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

 
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ให้แก่ อาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ (ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน) บรรยายหัวข้อ การเขียนโครงร่างงานวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ บรรยายหัวข้อ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปสื่อความหมาย1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้น 4 อาคาร 4