You are here

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก
alt
นายพิบูล หงษ์ทอง
ตำแหน่ง :
- รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ
- เลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นางสาวเรวดี เรืองสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
- นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นางสาววาสินี โพธิ์หอม
ตำแหน่ง :
- นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นางสาวปิยธิดา เลิศพวงสุดา
ตำแหน่ง :
- นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นายสุจิตร พันธ์ไทย
ตำแหน่ง :
- นักวิชาการสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นางสาวรพีพร พิกุลขาว
ตำแหน่ง :
- เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นายวีรภัทร พันธ์คล้า
ตำแหน่ง :
- เจ้าหน้าที่วิจัย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นางธัญญ์นิศา ธนาวุฒิประสิทธิ์
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นายปริญญา พลมนตรี
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208