You are here

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก
alt
นางสาวเรวดี เรืองสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
- หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ
- เลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นางอภิสรา สรวงศิริ
ตำแหน่ง :
- นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นางสาววาสินี โพธิ์หอม
ตำแหน่ง :
- นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นายสุจิตร พันธ์ไทย
ตำแหน่ง :
- นักวิชาการสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นางสาวรพีพร พิกุลขาว
ตำแหน่ง :
- เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นายวีรภัทร พันธ์คล้า
ตำแหน่ง :
- เจ้าหน้าที่วิจัย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นางธัญญ์นิศา ธนาวุฒิประสิทธิ์
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นางสาวบุญฑริกา รถมณี
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
alt
นายปริญญา พลมนตรี
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-2425, 0-2201-2208
 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com