งานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
alt
นายธนากิจ ชวยบุญชุม
ตำแหน่ง :
- หัวหน้างานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
งานแก้ไขด้านการพูด
alt
นางสาวทศพร โอภาสเสรีผดุง
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นายเฉลิมชัย นิลสุวรรณโฆษิต
ตำแหน่ง :

- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวพิชญ์อาภา เดชเกตุ
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวธิดาจันทร์ เจียรนัย
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวปรางทิพย์ ศิริชื่นวิจิตร
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาววรางคณา สีนาคล้วน
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวทิพยวารี เอื้อวรคุณานันท์
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
 
alt
นายอวิรุทธิ์ สร้อยระยับ
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
 
alt
นางสาวพรสรวง เหลืองทวีกุล
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวสุดารัตน์ ภัคโชค
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวเกตน์นิภา รัตนกุล
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 00-2201-1476, 0-2201-1448
 
งานแก้ไขด้านการได้ยิน 
alt
นางสาวมนต์ณัฏฐ์ โชคบุญดี
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นายจิระภัทร สีแสงหน่อม
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นายนภมนต์ มงคลานันท์กุล
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นายศุภสิทธิ์ เนตรวัชรชัย
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวปณิตา แช่มช้อย
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวธนัชชา ชัยคำรงค์กุล
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นายลาภวัต แซ่ลี้
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นายโสภณวิชญ์ คงศิริสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นายเกรียงไกร ภูริปัญโย
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นายพงศกร ล้อประเสริฐ
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาววีรญา ชาลี
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวศศิวงศ์ วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นายเกณฑ์ชนก นิทจำนงค์
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวสุภานันท์ มูลมะณี
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
ผู้ปฏิงานทางการแพทย์
alt
นางสาวฐิติกา โพธิ์ดี
ตำแหน่ง :
- นักวิชาการศึกษาพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางญาณิจฉรา ทองรักษ์
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวเมทินี ชัยชำนาญ
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวทัตพิชา พวงเกษ
ตำแหน่ง :
- พนักงานบริการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวฉัตรสุดา ชิดประทุม
ตำแหน่ง :
- พนักงานบริการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นายกวิน เพ็งด้วง
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวนิษฐกานต์ ธนาวุฒิประสิทธิ์
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
alt
นางสาวฐิติวรรณ แป้นรอด
ตำแหน่ง :
- พนักงานบริการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2201-1476, 0-2201-1448
 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ CNMI
alt
นางสาวรินรตา ศรีเทวินทร์
ตำแหน่ง :
- หัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย

- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

เบอร์ติดต่อ : 0-2839-6380
 
งานแก้ไขการพูด
alt
นางสาวกัลยารัตน์ ระว้า
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2839-6380
 
alt
นางสาวชนัญชิดา อ่องวงศ์วัฒนา
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2839-6380
 
alt
นางสาวสุวพิชชา ทองขจร
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2839-6380
 
งานแก้ไขการได้ยิน 
alt
นางสาวเกศแก้ว แช่มรวย
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2839-6380
 
alt
นายธาวิต ธิติอภิธาน
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 0-2839-6380
 
ผู้ปฏิงานทางการแพทย์
alt
นางสาวจิตตมาส สิงห์สงค์
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ประจำสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ CNMI)
เบอร์ติดต่อ : 0-2839-6380
 
 
ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี RDTA
alt
นางสาววรรณิภา ชูชัย
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 06-4585-0927
 
alt
นางสาวสุดารักษ์ กระแสสินธุ์
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 06-4585-0927