You are here

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี


          รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิด "โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3" ปีงบประมาณ 2564 ในวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 610 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และมีการอบรมระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลราชวิถี 
 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com