You are here

ผลงานเรื่อง “การฝึกพูดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ตามรูปแบบในชุมชน”

 

ผลงานเรื่อง “การฝึกพูดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ตามรูปแบบในชุมชน” ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับปฐมภูมิประจำปี 2556 ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 6 “ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะผู้วิจัยร่วม
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com