ผลงานเครื่องระบายความชื้นสำหรับอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 20

 

รองศาสตราจารย์กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ

ได้รับรางวัล Dean’s Innovation Awards ประเภทที่ 2 (ได้รับการจด     อนุสิทธิบัตรแล้ว) ในผลงานเครื่องระบายความชื้นสำหรับอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี