ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ เจตคติ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดำรงชีวิตและทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายแล้ว บัณฑิตพึงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังนี้