You are here

บุคลากรสังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

 

งานบริหารธุรการทั่วไป

 

นันทพัทธ์ ปานชาลี 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารธุรการทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                                                                                                                                                                             
 
พิชญ์สิรี ดีไทย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
อรอนงค์ สิงห์ศิริ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
จักษณา แก้วนุช 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 

 

 

งานบริหารการศึกษา

 

 

ราตรี วรรณสุข 
นักวิชาการศึกษา
                                                                                                                                                                             
 
นุชรี เอี่ยมไผ่ 
นักวิชาการศึกษา
 
ธัญญารัตน์ ใจเย็น 
นักวิชาการศึกษา
 
จิตพิสุทธิ์ ตัณฑศิริ 
นักวิชาการศึกษา
 
อมรรัตน์ สุขกุล 
นักวิชาการศึกษา
 
นันทิชา สมบูรณ์ 
นักวิชาการศึกษา
 
ทัดดาว บานเย็น 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป