You are here

ผู้บริหารโรงเรียนแพทย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์ (Assist. Prof. Sutida Sumrithe, M.D.)
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
                                                                                                                                                                             
 
 
อาจารย์ ดร. นายแพทย์สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข (Sirawat Srichatrapimuk, M.D., Ph.D.)
หัวหน้าสาขาวิชาพรีคลืนิก
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม (Assist. Prof. Kulapong Jayanama, M.D.)
หัวหน้าสาขาวิชาคลินิก
 

กลับหน้าสาขาวิชาคลินิก