บุคลากรสายสนับสนุน

 

งานบริหารธุรการทั่วไป

 

นันทพัทธ์ ปานชาลี
นางสาวนันทพัทธ์ ปานชาลี 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
0 2839 5XXX
 

 

   เจ้าหน้าที่บริหารธุรการทั่วไป
นางสาวทัดดาว บานเย็น
นางสาวทัดดาว บานเย็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0 2839 5207
 
 
นางสาวปรินทร์นภา ชาญพิชาภา
นางสาวปรินทร์นภา ชาญพิชาภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0 2839 5XXX
 
 

 

   เจ้าหน้าที่สารบรรณ
นางสาวจักษณา แก้วนุช
นางสาวจักษณา แก้วนุช
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
0 2839 5206
 
 

 

   เจ้าหน้าที่วิจัยสาขาพรีคลินิก
นางสาวอรอนงค์ สิงห์ศิริ
นางสาวอรอนงค์ สิงห์ศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0 2839 5028
 
 
นางสาวสุพัชญา ปิ่นแก้ว
นางสาวสุพัชญา ปิ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0 2839 5216
 
 

 

   เจ้าหน้าที่วิจัยสาขาคลินิก
นางสาวณภัสนันท์ กุมภีพงษ์
นางสาวณภัสนันท์ กุมภีพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0 2839 5202
 
 
นางสาวอรณิชชา จันทร์ถาวร
นางสาวอรณิชชา จันทร์ถาวร
ผู้ช่วยวิจัย
0 2839 1815
 
 

 

งานการศึกษา

 

นางราตรี วรรณสุข
นางราตรี วรรณสุข 
รักษาการแทนหัวหน้างานการศึกษา
0 2839 5XXX
 

 

   สาขาพรีคลินิก
นางสาวนันทิชา สมบูรณ์
นางสาวนันทิชา สมบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
0 2839 5211
 
 
นางธารนา ฤกษ์ขำ
นางธารนา ฤกษ์ขำ
นักวิชาการศึกษา
0 2839 5209
 
 
นางสาวศุภนันท์ วัฒนบุตร
นางสาวศุภนันท์ วัฒนบุตร
นักวิชาการศึกษา
0 2839 5211
 
 
นางสาวสุรัชนา สุทธิรักษ์
นางสาวสุรัชนา สุทธิรักษ์
นักวิชาการศึกษา
0 2839 1308
 
 
นางสาวเยาวลักษณ์ ผายชำนาญ
นางสาวเยาวลักษณ์ ผายชำนาญ
นักวิชาการศึกษา
0 2839 1811
 
 
นางสาวเดือนเพ็ญ ตระกูลรัมย์
นางสาวเดือนเพ็ญ ตระกูลรัมย์
นักวิชาการศึกษา
0 2839 5210
 
 
นางสาวรุ่งนภา สุวรรณ์
นางสาวรุ่งนภา สุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา
0 2839 1813
 
 
นางสาวณัฐกานต์ พ่วงขำ
นางสาวณัฐกานต์ พ่วงขำ
นักวิชาการศึกษา
0 2839 5211
 
 
นางสาวอติพร สมศรี
นางสาวอติพร สมศรี
นักวิชาการศึกษา
0 2839 0812
 
 
นพ. อดิเทพ สุทธาวาส
นพ. อดิเทพ สุทธาวาส
นักวิชาการศึกษา
0 2839 1305
 
 

 

   สาขาคลินิก
นางสาวนุชรี เอี่ยมไผ่
นางสาวนุชรี เอี่ยมไผ่
นักวิชาการศึกษา
0 2839 52XX
 
 
นายสมบัติ ชมพิกุล
นายสมบัติ ชมพิกุล
นักวิชาการศึกษา
0 2839 52XX
 
 
นางสาวธีมาพร ฉิมหลวง
นางสาวธีมาพร ฉิมหลวง
นักวิชาการศึกษา
0 2839 5207
 
 
นางสาวณิชาวรรณ วุฑฒิจารีพงศ์
นางสาวณิชาวรรณ วุฑฒิจารีพงศ์
นักวิชาการศึกษา
0 2839 52XX
 
 
นายชินวัฒน์ ศุภคุณภิญโญ
นายชินวัฒน์ ศุภคุณภิญโญ
นักวิชาการศึกษา
0 2839 52XX
 
 
นายจิรัฐฎ์ ชัยชวพัฒน์กุล
นายจิรัฐฎ์ ชัยชวพัฒน์กุล
นักวิชาการศึกษา
0 2839 52XX
 
 

ย้อนกลับ