You are here

สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 

นายแพทย์อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์ (Athasit Kijmanawat, M.D.)
อาจารย์
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงสุพิชฌา สาสนรักกิจ (Supitcha Sassanarakkit, M.D.)
อาจารย์
                                                                                                                                                                             
 

แพทย์หญิงอภินันท์ ลักษณชินดา มอว์ซันน์ (Apinun Luksanachinda Mawson, M.D.)
อาจารย์
                                                                                                                                                                             
 

ย้อนกลับ