You are here

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ กี่สุขพันธุ์ (Assist. Prof. Prasit Keesukphan, M.D.)
อาจารย์
                                                                                                                                                                             
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปณิธี พูนเพชรรัตน์ (Assist. Prof. Panitee Poonpetcharat, M.D.)
อาจารย์
                                                                                                                                                                             
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์ (Assist. Prof. Sitida Sumrithe, M.D.)
อาจารย์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ (Assist. Prof. Chaturon Tangsangwornthamma, M.D.)
อาจารย์
 

ย้อนกลับ