สาขาวิชาพยาธิวิทยา

 

รศ. พญ. พิมพรรณ กิจพ่อค้า

Assoc. Prof. Pimpun Kitpoka, M.D. / รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพรรณ กิจพ่อค้า
 
                                                                                                                                                                             
 

ย้อนกลับ