You are here

คณะกรรมการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ / ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
ผศ.พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
 
อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
อ.นพ.สิทธาคม ผู้สันติ
รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
 
ผศ. นพ.ชาญ เกียรติบุญศรี
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
อ. ดร. นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
 
อ. ดร. นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
น.ส. กนกพร พันธ์เพิ่มพูน
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
 
นางนุชนาฏ ช่วงสันเทียะ
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
น.ส.อาภรณ์ สมจิตร์
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ