พันธกิจ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  1. เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ของบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา จากทั่วประเทศ  และขยายขอบเขตให้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย
  2. เป็นแหล่งสนับสนุนแนวทางการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปในทุกระดับ อาชีพ และการศึกษา
  3. เป็นแหล่งสนับสนุนการผลิต  และพัฒนาสื่อการศึกษาต่อเนื่องทุกรูปแบบ  โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก
  4. เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง
  5. เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานแก่สาธารณชน
  6. เป็นแหล่งหารายได้ เพื่อสนับสนุนกิจการของคณะฯ สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับให้สามารถพึ่งพาตนเองได้