You are here

บุคลากรประจำโครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ

หัวหน้าโครงการ
ผศ.พญ.ดร.ณฐินี จินาวัฒน์
ผศ.พญ.ดร.ณฐินี จินาวัฒน์
Asst.Prof.Natini Jinawath, M.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร
 
นักวิจัย
คุณสุจิตรา เกิดสันติ
ดร. สุจิตรา เกิดสันติ
Miss Sujitra Keadsanti, PhD
ตำแหน่ง : นักวิจัย(Research)
 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวสุภาภรณ์ วะน้ำค้าง
นางสาวสุภาภรณ์ วะน้ำค้าง
Miss Supaporn wanamkang
ตำแหน่ง : นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Scientist)
 
นางสาวธนัสถา ถนอมชาติ
นางสาวธนัสถา ถนอมชาติ
Miss Thanastha Thanomchard
ตำแหน่ง : นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Scientist)
 
นางสาวชญานิศ ทรงพัฒนาศิลป์
นางสาวชญานิศ ทรงพัฒนาศิลป์
Miss Chayanist Songpatanasilp
ตำแหน่ง : นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Scientist)
 
คุณชวณิศวร์ วงค์กาษา
นางสาวชวณิศวร์ วงค์กาษา
Miss Chawanit Wongkasa
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย General Research Administration Officer)
 

 

      สามารถปรึกษากับทีมแพทย์ที่ท่านรักษาอยู่ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ เบอร์โทร 091-7746498(69523) หรือ 091-7745629(47601) หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 0-2201-2682, 0-2201-0049

ติดต่อขอร่วมเข้าโครงการวิจัย
 
 อาคารวิจัยและสวัสดิ์การชั้น 3
 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 69519