ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ

 

 

ตรวจสอบข้อมูลสถานะลงทะเบียน

งานประชุมวิชาการ

Multidisciplinary Management of GU Cancers: A Case-based Approach

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล วิชาชีพ หน่วยงานที่สังกัด สถานะ
1. พว.รัชดาพันธ์ ชัยโตษะ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
2. พญ.ศรัณย์​พร​ เปรมโยธิน แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
3. ภญ.อังคณา เจริญยิ่งวัฒนา เภสัชกร โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
4. นพ.จิรวัฒน์ ธเนศธาดา แพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
5. นพ.ธวัชชัย ทรัพย์ประพฤทธิ์ แพทย์ ธุดงค์สถาน ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
6. พญ.ศศิประภา รงค์ทอง แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
7. พว.สมพร สมสกุล พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
8. พว.บัวษร เวชพันธ์ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
9. พว.ศศิพัชร์ คู่ดำเกิง พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
10. พว.จันจิรา ทองธิราช พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
11. พว.ศิรประภา ไกรทองสุข พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
12. พว.สุจิตรา สมสวย พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
13. พว.แก้วใจ บุญมาตุ่น พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
14. พว.อัจฉยาภรณ์ รัตนภูมิ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
15. พว.นันทินารี คงยืน พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
16. พว.ธีราภรณ์ กลิ่นอำพร พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
17. พว.ณัฐกานต์ ดาราเย็น พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
18. พญ.พิชญาภา พรรัตนกวี แพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
19. นส.โรซิตา มาลินี นักศึกษา โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
20. Ms.Maliheh Ershadian นักศึกษา โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
21. นส. ชนิตา ประภาสรัตน์ นักศึกษา โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว