ภาพกิจกรรม การบรรยายพิเศษ HCC: Meet the Expert Program with Prof. Stephen Chan Curiosity in Advanced Hepatocellular Carcinoma (aHCC)

     ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Multidisciplinary Masterclass on GU Cancers รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดประชุม โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 810 B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัตืการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 More Picture