งานประชุมวิชาการ Palliative care in Lung cancer

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญพยาบาลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Palliative Care in Lung Cancer 
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียน 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทร์เพ็ญ ปรีดี, คุณพิสมัย ศรีนาคา

โทร : 02-201-2682, 02-201-0049