งานประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการTumor Biobank

ภาพบรรยากาศงานประชุม

เชิงปฏิบัติการดำเนินการ Tumor Biobank

 
     ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ศูนย์มะเร็งรามาธิบดีร่วมกับศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการโครงการ Tumor Biobank ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะกรรมการศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้กล่าวเปิดงานประชุม  เพื่อเชิญชวนให้ทางหน่วยงานและภาควิชาที่สนใจที่เข้าร่วมโครงการและให้ทราบถึงขั้นตอนการเก็บอย่างมีระบบ