งานโสตทัศนศึกษาลงพื้นที่ติดตั้งโปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช วันพ่อแห่งชาติ 2557

 

งานโสตทัศนศึกษาลงพื้นที่ติดตั้งโปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช วันพ่อแห่งชาติ 2557 

ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี