งานโสตทัศนศึกษาจัดงานเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการในปี 2560

 

งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึก
เพื่อแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการในปี 2560