บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตัดต่อวีดิทัศน์อย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Edius

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตัดต่อวีดิทัศน์อย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Edius
เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-16.00น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี