บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างภาพ Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash

 

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างภาพ Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-16.00น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าอบรม