ภาพบรรยากาศการฝึกงานของนักศึกษา ระหว่างวันที่่ 1-30 พฤษภาคม 2557

         

          วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 5 คน มาเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ ณ งานโสตทัศนษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่่ 1-30 พฤษภาคม 2557