ภาพบรรยากาศโครงการ “รามาน้อย” เยี่ยมชมงานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี