ขอใช้บริการออนไลน์
บริการโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพ วีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ บันทึกเสียง กราฟิกแอนิเมชั่น
สรรหามาฝาก (KM)
ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ
FACEBOOK
ติดตามเพื่อรับข่าวสาร
และแรงบันดาลใจด้านสื่ออีกมากมาย

 

 

 

 

ขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ส ร ร ห า ม า ฝ า ก

 

Knowledge Management

 

ดูทั้งหมด

 
งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งเพื่อให้บริการผลิตและใช้สื่อการศึกษาทางการแพทย์ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรใดๆ
หากท่านพบว่ามีข้อมูลที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของงานโสตทัศนศึกษา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป