นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

นิตยสาร @Rama ฉบับพิเศษ "แรงบันดาลใจจากพระราชา"

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันที่ชาวไทยทั้งประเทศหัวใจแตกสลาย เพราะได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม อีกทั้งยังเป็นนักคิดนักพัฒนา

ท่านทรงพระเมตตาและเสียสละเพื่อประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน

ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคต แต่พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ตลอดจนพระราชจริยาวัตรที่แฝงไปด้วยธรรมะยังคงอยู่เพื่อให้เราได้สืบสานและใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนดังพระราชปณิธาน

          นิตยสาร @Rama ฉบับที่ 28 (ฉบับพิเศษ)จึงได้รวบรวมพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท และพระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติไว้เป็น “แบบอย่าง” อันดีแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอด 70 ปี โดยใช้ชื่อว่า

“แรงบันดาลใจจากพระราชา”

เพื่อให้ผู้อ่านและประชาชนรุ่นหลังได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อให้มีความสุขสืบไป

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

สามารถติดตามผ่านทาง Website ได้ที่ Atrama.mahidol.ac.th